خنده بازار داغ آخر هفته

امیدوارم در سال جدید:

اگه پول نداری… بهش برسی

اگه امید نداری… بهش برسی

اگه عشق نداری… بهش برسی

اگه شادی نداری… بهش برسی

اگه شعور نداری… بهش برسی

.

اگه هم هیچکدومش رو نداری برو بمیر دیگه،

سال نو میخوای چیکار با این وضعیتت!

 

S A L I J O O N

امیدوارم در سال جدید:

اگه پول نداری… بهش برسی

اگه امید نداری… بهش برسی

اگه عشق نداری… بهش برسی

اگه شادی نداری… بهش برسی

اگه شعور نداری… بهش برسی

.

اگه هم هیچکدومش رو نداری برو بمیر دیگه،

سال نو میخوای چیکار با این وضعیتت!

 

S A L I J O O N

 

بابام اومده تواتاق گفت چه غلطی میکنی

همش گوشی دستته؟؟

گفتم پدر من بجای گوشی سیگار دستم باشه خوبه؟

نتونست جواب بده رفت بخاریو کم کرد

 

S A L I J O O N

 

ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮﺩﯾﻢ، پسرا ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﺷﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻮﺕ ﻣﯿﺰﺩﻥ!

ﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ

ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻼﺱ ۵۰ ﻧﻔﺮﯼ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻓﮏ ﮐﻦ ﯾﻬﻮﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ،

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﻭﺱ ﺷﺪﻡ

ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ!

ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﮔﻔﺖ :

ﻣﻦ ﺍﺯﺕ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯽ ﺟﺮﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻤﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ!

ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺶ ﺑﺮﺳﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ

ﺑﯿﺎﺩ ﺳﺮ ﮐﻼﺳﺎﺕ ﺑﺮﺍﺕ ﺳﻮﺕ ﺑﺰﻧﻪ!

آﻗﺎ ﺍﯾﻨﻮ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻼﺱ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ !!!! استاده حرف نداشت

 

S A L I J O O N

 

بالاخره ﺳﺎﻝ ۹۴ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻓﺸﺎﺭ ﺟﺪﯼ ، ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻠﯽ ‏

ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﻩ ﺩﺭﺩ ﺑﺎﺵ . ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ

 

S A L I J O O N

 

خواستگار اومده واسه خواهرم

خواهر پسره میگه: برادر ما اولین باره که اومده خواستگاری

واسه همین خجالت میکشه….

مامان بزرگ ما هم واسه بازار گرمی گفت:

واسه دختر ما هم اولین باره خواستگار میاد…

.

.

الان به هفته اس خواهرم خیره شده به سقف

 

S A L I J O O N

 

یه کارت شارژ ایرانسل خریدم

دادم به دوست دخترم میگم برام بخونش!!..

میگه:سیزده ترلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیارد و هشتاد و نه میلیون!!!

خدایا زجر کشم میکنی؟؟؟؟

 

S A L I J O O N

 

تو نگاه شتر یه حسرتى هست

انگار یک تست بیشتر میزد

صنعتى شریف

قبول مى شد!!!

 

S A L I J O O N

 

مرده به داداشش میگه خدا بهت صبر بده برادر،

میپرسه مگه چی شده!

میگه واسه زنمیه لباس خریدم ۷۰۰ هزار تومن،

برادره میگه اونوقت چرا خدا به من صبر بده!

میگه لباساشو پوشیده رفته خونه شما….

 

S A L I J O O N

 

سر کلاس اندیشه اسلامی به استاده گفتم

استاد یه سوال بپرسم…؟؟ گفت بپرس

گفتم چجوری زکریای رازی ٩٠٠سال پیش الکل رو کشف کرد

بعد اسلام ١۴٠٠سال پیش الکل رو حروم کرد؟

یه نگاه کرد گفت پاشو گمشو بیرون…

 

S A L I J O O N

 

چند روز پیش رفتیم خونه بخریم

بنگاهیه گوشیشو در آورده تانگو رو باز کرده

میگه: ببین داداش! این درو دافا رو ببین!

بیش از ۵۰ تا داف اسمی در صدمتری شما تو این محل هستن

بخر خونه رو که اکازیونه!

 

S A L I J O O N

 

یکی ازمـــزایای ﺩﺧـــﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﭘـــﺮﺍﯾﺪ

ﺍﯾــﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﺯﺕ ﺧﻮﺷش بیاد

ﺣﺘﻤﺎ به خـاطر ﺧـﻮﺩته ، نه ماشینت

ﺍﮔــﺮﻡ تو خوشت نیــومد

ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﻣــﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯﺵ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ !

 

S A L I J O O N

 

یارو طوطی سخنگو میخره

میبره خونه میزاره رو تاب تکونش میده

میگه بگو سلام

طوطی میگه

سلام و زهر مار

نکن عوضی میوفتم

 

S A L I J O O N

 

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۶ ﻣﺎﻩ ،

.

.

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺗﻮ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ :

ﻳﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ، ﻣﻴﺨﺎﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﻨﻢ .

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﻋﺸﻘﻢ ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻋﺰﻳﺰﻡ

ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺭﻭﺭﺍﺳﺘﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻡ .

.

.

.

.

.

.

ﮔﻔﺖ ﻳﺪﺍﻟﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ ۴۲ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺣﺸﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩ

 

S A L I J O O N

 

. به نظر من توی این بازیهای ایرانی …

موقع سوختن ، جای «game over» بنویسن «ر ی د ی!» خـعـــلی بهتره …

هم بومیه ، هم منظور رو بهتر میرسونه

 

S A L I J O O N

 

بچه رو به مادرش : مامان چرا بابا کچله ؟….

مادر : بخاطر اینکه بابات خیلی فکر میکنه!

بچه : پس چرا موهای تو اینقدر بلنده ؟

مادر : خفه شو !

 

S A L I J O O N

 

گوشی رو زیر پتو گرفتم دره گوشم،

زنم گفت چیکار میکنی گفتم، الکی مثلا دوست دختر دارم،،،،

با قابلمه زد تو سرم گفت الکی مثلا تو سوسکی

 

S A L I J O O N

 

مهندسین آی تی دارن تلاش میکنن ببینن میتونن

یه کاری کنن امسال عید دیدنی به صورت آنلاین برگزار بشه ،

ما دیگه از اینجا پا نشیم !

 

S A L I J O O N

 

کرمانشاهیه میره مسابقه بیست سوالی.

میگن:جواب اسم یه حیوونه.

میگه: میتانم بگیرمش؟

-:بله

-:یوز پلنگه؟ عقابه؟ شیره؟

-:نه.

-:میتانم با یه دس بلندش کنم؟

-:بله

-:فیله؟ کرگدنه؟ نهنگه؟

میگن: نه جواب قورباغه بود باختی.

میگه: به علی دانستم عارم امد بگم!

 

S A L I J O O N

 

یه خونه دوبلکس هم نداریم :

.

.

.

.

.

.

پله داشته باشه، با اعضای خانواده که حرفمون شد،

بغض کنیم ،دستمونو بگیریم جلو دهنمون

بدو بدو پله هارو بریم بالا

خیلی کلاس داره لامصب

 

S A L I J O O N

 

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ شاسکوله ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻪ

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻗﻄﺎﺭﻗﻄﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ

شاسکوله ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻪ ﭼﻰ ﺑﮕﻪ

هول میکنه ﻣﻴﮕﻪ

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻮﻧﻰ ﮔﻮﻧﻰ ﭘﺪرﺳﮓِ بچه اونی

 

S A L I J O O N

 

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪر ﭘﺴﺮﺍ ﺭﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ؟!

.

.

.

.

.

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻧﻮ ﺍﺯ

مادرشون ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻦ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ

ﺍﺯ ﺯﻧﺷﻮﻥ

ﺁﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﺸﻪ؟!

 

S A L I J O O N

 

قدرت بوگاتی ۱۰۰۱ اسب بخاره

قدرت پراید ۶۳ گوز الاغ.

.

.

.

.

.

ولی به کوری چشم دشمن داریم

قیمتشو میرسونیم به بوگاتی.

مرگ بر امریکا

 

S A L I J O O N

 

خداییش دقت کردین چن وقته

آمار دزدی از منازل به شدت کاهش یافته

.

.

.

.

.

.

.

.

چون توهر خونه ای دو سه نفر تو وات ساپ و وایبر و لاین و بیست تا صبح بیدارن.

^___^

حالا قراره دزدا تظاهرات کنن

 

S A L I J O O N

 

پدربزرگم نصفه شب قلبش درد گرفت

بردیمش بیمارستان ، پرستاره میپرسه

سکته کرده ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

گفتم : نه ، دیدیم خوابه ، یواشکی

آوردیمش ختنه اش کنیم!!!! ‍

 

S A L I J O O N

 

نامه ی درخواست مرخصی همسر یک رییس:

این‌جانب سمیرا همسرِ حضرت‌عالی، که مدت چندین ماه است،

پس از ازدواج با شما، دور از خانواده و بستگانِ خود هستم،

حال که شما به‌دلیلِ مشغله‌ی بیش از حد، فرصتِ سفر و دیدار با بستگان را ندارید،

بدین‌وسیله از شما تقاضا دارم که با مرخصیِ این‌جانب، به مدتِ ۱۵ روز،

برای مسافرت و دیدنِ پدر و مادر واقوام، موافقت فرمایید.

با احترام

همسر دلبند شما سمیرا

و نامه را در پوشه‌ی مکاتباتِ همسرش می‌گذارد.

چند وقت بعد، جوابِ نامه، به این مضمون، به دست‌اش رسید:

سرکار خانم سمیرا همسر عزیز من

عطف به درخواستِ مرخصیِ سرکارِ عالی، جهت سفر، برایِ دیدار با اقوام،

بدین‌وسیله اعلام می‌دارد، با درخواستِ شما،

به‌ شرطِ تعیینِ جانشین، موافقت می‌شود….!!!!!!!

 

S A L I J O O N

 

دختره ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺗﻮی پروفایلش ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ R R R

ﻣﺴﯿﺞ ﺩﺍﺩﻡ ﯾﻨﯽ ﭼﯽ ؟

ﮔﻔﺖ ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ

سه تا ره

هنوز در پی هضم این خلاقیتم

 

S A L I J O O N

 

دختره میخواست دوس پسرشو بوس کنه ،

پسره گفت :

قسم میخوری که من اولین پسری ام که بوس میکنی !؟

دختره میگه ، آره بخدا … چرا همتون اینو میپرسین ؟!!

 

S A L I J O O N

 

من اگه انقدی پولدار شم که پول دیه یه نفرُ بتونم تقبل کنم

اولین نفری که بگه پول خوشبختی نمیاره رو می‌کشم دیه شُ میدم

 

S A L I J O O N

 

خبر فوری

امروز اخبار اعلام کرد برای اختلاس بعدی پول کمه

لطف کنید هرچه سریعتر قبض های برق وآب وتلفن و … را واریز کنید

هم اکنون نیازمند یاری گرمتان هستیم

اگه زحمتی نیست به اشتراک بگذارید

شاید گره ی زندگی یکی از مسئولان کشورمون با این اختلاس باز شه

 

S A L I J O O N

 

میگما ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺣﻮﺭﯼ ﺍﻻﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﻦ

.

.

.

.

.

.

بعد ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻤﻮﻥ

ﮐﻢ ﮐﻨﻦ؟

 

S A L I J O O N

 

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﯾﺪﯼ ﻧﺰﺩ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﻳﺎ ﺷﯿﺦ ! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ !

ﺷﯿﺦ ﮐﻤﯽ ﺭﻳﺶ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﯼ !

ﻣﺮﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ

ﺣﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ؟ !!

ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺍﺳﺘﯿﺼﺎﻝ

ﺑﻘﭽﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ عراق رفت و عضو داعش بشد .!!!!!!!!!!!!

 

S A L I J O O N

 

نحوه مقایسه اقتصادی از دید مسؤولان و صدا و سیما

کرایه تاکسی با نیویورک ،

قیمت بنزین با لندن،

اجاره خونه با پاریس

آب وبرق با عربستان

گاز با ترکیه مقایسه میشه

ولی

حقوق و درآمد با گینه بیسائو

 

S A L I J O O N

 

1212.jpg

 

اواسط بهمن ماه امسال بیلبوردهای تبلیغاتی جدید «اسنوا» در خیابان ها و بزرگراه های پایتخت اکران شد.

شرکت ایران نوین به عنوان مجری این طرح شعار «روی ما حساب کنید» را برای این تبلیغات انتخاب کرده است

تا اینجا همه چیز یک ایده عادی در تبلیغات محیطی محسوب می شود

اما با توجه به عکس استفاده شده، بعضی از کاربران فضای مجازی

طراحان این ایده را به ترویج همجنس گرایی متهم کردند.

بعضی هم نوشتند توریستهای خارجی با دیدن این تبلیغات لوازم خانگی گمان می کنند

ما حامی ازدواج همجنس گرایان هستیم!

 

S A L I J O O N

 

ایرانی ها وقتی از خونه میرن بیرون :

آخیش پوسیدیم تو اون چار دیواری . . .

.

.

.

وقتی برمیگردن خونه:

هیچ جا خونه خود آدم نمیشه . . . 

.

.

خود درگیری از صفات بارز ما ایرانیاست

 

S A L I J O O N

 

هر چی اختراع میشه برای راحتی زناست

لباسشویی!

ظرفشویی!

اتو!

همزن!

آبمیوه گیر!

سبزی خورد کن!

جاروبرقی!

و خیلی چیزای دیگه…!

ولی برای راحتی مردا فقط یه شلوار راحتی درست شده

که آدم روش نمیشه باهاش تا دم در هم بره

 

S A L I J O O N

 

روش صحیح کمک گرفتن از مردها در امر خانه تکانی:

-عزیزم این مبل و باید عوض کنیم .

لکه هاش پاک نمیشه. خیلی کثیف!!!

-کی میگه لکه هاش پاک نمیشه !

برو یه دستمال و شامپو بیار خودم تمیزش میکنم.

 

S A L I J O O N

 

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ خانمها:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻮﺩ

 

S A L I J O O N

 

شاسکوله میگه دیشب داشتم با آنجلینا جولی چت می کردم

باورم نمی شد خود خودش بود

عکساشم مال خودش بود

.

.

.

.

.

فقط نمی دونم

شارژ ایرانسل میخواست واس چی!!!!!!!

 

S A L I J O O N

 

چقدر دنیا کثیف شده…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

امروز به دوست دخترم زنگ زدم

میگم کجایی؟میگه پیشه دوستم ندا…….

جالبه داشت دروغ میگفت!

چون ندا پیش من بود…..

باهاش کات کردم بار اولش نبود ب من دروغ میگفت .

دفعه قبلم الکی گفت پیش الهامم

بازم الهام پیش من بود!!!!

خدایا خودت حقمو ازش بگیر به حق همین شب عزیز:/

 

S A L I J O O N

 

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﻭﺑﻬﺎﯼ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ،.

.

.

.

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺍﻭﻧﺠﺎ،

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ اومدم

 

S A L I J O O N

 

یه بار خواستم مثل بهروز وثوق مامانمو صدا بزنم..

یه دفه داد زدم ننه….

.

.

.

.

به همین برکت در کمال ناباورى گفت تو فرق سرت عنه.

هیچى دیگه الان یه هفتس روزى چهار بار میرم حموم باز فکر میکنم موهام بوى عن میده

 

S A L I J O O N

 

معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد سارا … دخترک خودش ر ا جمع و جور کرد،

سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید

و با صدای لرزان گفت بله خانوم؟ معلم که از عصبانیت شقیقه هاش میزد،

توی چشمان سیاه و مظلوم دخترک خیره شد

و داد زد:چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس، دفترتو سیاه و پاره نکن؟ ها!؟

فردا مادرت رو میاری مدرسه میخام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم.

دخترک جونه لرزونش رو جمع کرد… بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:خانوم… مادرم مریضه

اما…بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن… اونوقت میشه مامانم رو بستری کنیم

که از گلوش خون نیاد…اونوقت میشه واسه خواهرم شیر خشک بخریم

که شب تا صبح گریه نکنه…اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یک دفتر بخره

که من دفترای دادشم رو پاک نکنم و توش بنویسم… اونوقت قول میدم مشقامو…

معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخاند و گفت بنشین سارا…

کاسه اشک چشم معلم که روی گونه اش خالی شد…

روی تخته سیاه نوشت: زود قضاوت نکنید,,

تا کفش کسی رو نپوشیدیم راه رفتنشو مسخره نکنیم